ABC Českého Hospodářství – výpověď smlouvy

ABC Českého Hospodářství

Dotazy ohledně výpovědi smlouvy ABC Českého Hospodářství

Navštivte stránku nápovědy katalogu, kde si kromě výpovědi smlouvy můžete přečíst i další důležité informace o smlouvách, Pravidlech ABC, průběhu služeb a další užitečné informace, se kterými se klienti nejčastěji obrací na Zákaznické centrum ABC Českého Hospodářství.

Výpověď smlouvy je krok, na který má každý klient zákonné právo. Jedním z důvodů, proč někteří klienti chtějí vypovědět smlouvu je, že se neseznámí s plným zněním Obchodních podmínek při jejím podpisu. Zde se jedná především o dobu trvání smlouvy a její automatické prodlužování. Novým klientům lze doporučit, aby si před podpisem důkladně přečetli Obchodní podmínky a věděli, co podepisují. Obchodní podmínky jsou velkým písmem v deseti bodech srozumitelně popsány přímo na objednávkovém formuláři.

Podmínky výpovědi smlouvy

Dle bodu 5 Obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy, je uvedeno (výňatek z bodu 5):

  • Není-li uvedeno jinak, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit výpovědí vždy k výročnímu dni smlouvy.
  • Výpověď musí být druhé smluvní straně doručena nejpozději dva měsíce před výročním dnem smlouvy. Výročním dnem smlouvy se rozumí den shodný s dnem spuštění služeb v každém následujícím roce.
  • Výpověď smlouvy se přijímá pouze doporučeným dopisem na adresu poskytovatele: ABC Českého Hospodářství a.s., Senovážné nám. 8, 110 00, Praha 1.

Vzor výpovědi

Vážení,
dle bodu 5 Obchodních podmínek vypovídáme tímto smlouvu č. XXXXXXXXXXX uzavřenou dne 18.7.2016 na reklamní služby na internetových stránkách www.abc.cz.
V Praze dne

...........................
jméno a razítko firmy

Za rozhodující datum výpovědi bude uznáno datum podaní doporučeného dopisu. Po přijetí výpovědi přijde uživateli e-mailem Potvrzení přijetí výpovědi s datem, dokdy budou jeho služby aktivní.

Pokud máte ohledně výpovědi smlouvy jakékoliv dotazy, kontaktujte Zákaznické centrum ABC Českého Hospodářství.